OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET ER STORTINGETS KONTROLLORGAN MED FORSVARET. 

Ombudsmannen skal føre tilsyn med alt personell i Forsvaret, herunder vernepliktige, befal og sivilt ansatte, samt foreta jevnlige befaringer av militære installasjoner, og avgi årlig rapport til Stortinget – Dokument 5.

Klagemuligheter
Alt personell i Forsvaret, både vernepliktige, befal og sivilt ansatte, som mener at de er uriktig, urimelig eller urettferdig behandlet kan bringe saken inn for Ombudsmannen.

Det kan klages på alle forhold i forbindelse med militærtjenesten, både før, under og etter endt tjeneste.

Normalt må alle klagemuligheter i Forsvaret først benyttes. Saker hvor det er fare for liv og helse eller andre saker av alvorlig karakter, kan bringes direkte inn for Ombudsmannen. Det samme gjelder hvis en ikke får svar på sin henvendelse fra Forsvaret.

Ombudsmannen er uavhengig av Forsvaret og skal være nøytral og objektiv i sin vurdering, men skal ta hensyn til klagers behov og Forsvarets interesse.

Klagebehandlingen er skriftlig, og normalt vil Ombudsmannen sende kopi av klagen til de i Forsvaret som er best egnet til å behandle saken. Svaret fra Forsvaret oversendes til klager for eventuelle ytterligere kommentarer. Når saken er tilstrekkelig opplyst, treffer Ombudsmannen sin avgjørelse som er endelig. 

Rapporter
Befaringsrapporter og Aktuelt
Regnskapsrapporter